Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej
Nabór na stanowisko: pomoc kuchenna PDF Drukuj

Katowice dnia 1.07.2021r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2019r. poz. 1282)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach przy ul. Witosa 23

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pomoc kuchenna

 

wymiar etatu: 1

rodzaj umowy: umowa o pracę

termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2021r.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie
 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w kuchni w placówce oświatowej)
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • odporność na pracę w stresie
 • wysoka kultura osobista
 • znajomość zasad systemu HACCP

Wymagania dodatkowe:

 • Wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dyskrecja, sumienność, dokładność,
 • wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu,
 • sumienność, odpowiedzialność,
 • obowiązkowość i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • dyspozycyjność

 

Zadania i zakres obowiązków:

 • Pomoc w przygotowywaniu posiłków zgodnie z recepturami
 • Prace pomocnicze na kuchni (obróbka żywności - krojenie, obieranie itp.)
 • Dbanie o czystość w kuchni i w zapleczach
 • Przygotowywanie kanapek i surówek
 • Obsługa zmywarek
 • przestrzeganie procedur
 • dbanie o wysoką jakość świadczonych usług

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w jednostce budżetowej,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na czas określony),
 • możliwość skorzystania z funduszu świadczeń socjalnych oraz ubezpieczenia grupowego

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji,
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy na stanowisku kucharza
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych z związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty (skany) prosimy przesłać mailem na adres:
sekretariat@sp33.katowice.pl

lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Witosa 23 w Katowicach w godzinach 9.00 – 14.30 do dnia 20 sierpnia 2021r.

 

 


Czas wytworzenia: 02 lipiec 2021
Czas udostępnienia: 02 lipiec 2021
Ostatnia zmiana: 02 lipiec 2021
Wytwarzający / odpowiadający: M. Tarajkowska
Udostępniający: Z. Tarajkowski
 
Nabór na stanowisko: Starszy inspektor do spraw BHP PDF Drukuj

Katowice dnia 01.07.2021r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2019r. poz. 1282)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach przy ul. Witosa 23

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko: Starszy inspektor do spraw BHP

 

wymiar etatu: 0,25

rodzaj umowy: umowa o pracę

termin rozpoczęcia pracy: 1.09.2021r.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie:

- zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy i co najmniej trzyletni staż pracy w służbie BHP, lub

- wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, lub

- ukończone studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • znajomość obsługi komputera /Windows, pakiet Office, Internet/ oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Wymagania dodatkowe:

 • Wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dyskrecja, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, odporność na stres,
 • wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne,
 • umiejętności organizacji pracy własnej,
 • sumienność, odpowiedzialność,
 • obowiązkowość i zaangażowanie w powierzone zadania,
 • wysoka kultura osobista,
 • dyspozycyjność
 • doświadczenie w pracy w służbie BHP mile widziane (w przypadku technika bezpieczeństwa i higieny pracy wymagany co najmniej trzyletni staż pracy)

Zadania i zakres obowiązków:

 • Prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy wśród pracowników
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach wypadkowych pracowników oraz uczniów szkoły wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń,
 • nadzór w zakresie bhp nad uczniami i pracownikami szkoły oraz doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bhp
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy rocznych sprawozdań i półrocznych analiz dotyczących wypadków uczniów i pracowników szkoły oraz stanu bhp,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników szkoły a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej, oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków uczniów szkoły, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy pracowników szkoły oraz stwierdzonych chorób zawodowych,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • uczestniczenie w pracach powołanej przez pracodawcę komisji bhp oraz innych komisjach zakładowych zajmujących się problematyką bhp ( w szczególności w komisji przeprowadzającej kontrolę warunków pracy na terenie szkoły oraz sprawdzającej stan przygotowania budynku szkoły do przyjęcia dzieci po okresach przerw wakacyjnych),
 • sporządzanie protokołów z prac komisji bhp,
 • udział w tworzeniu instrukcji stanowiskowych BHP, opracowaniu planów modernizacji i rozwoju szkoły oraz przedstawianie propozycji rozwiązań zapewniających poprawę stanu bhp
 • Sporządzanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego oraz instrukcji bezpieczeństwa
 • Współpraca z publicznymi organami kontroli

nabór na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2019r. poz. 1282)

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w jednostce budżetowej,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa na czas określony),
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i podnoszenie kwalifikacji,
 • możliwość skorzystania z funduszu świadczeń socjalnych

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy na potrzeby rekrutacji,
 • aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych z związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 ze zm.)

Wymagane dokumenty (skany) prosimy przesłać mailem na adres:

sekretariat@sp33.katowice.pl

lub złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Witosa 23 w Katowicach w godzinach 9.00 – 14.30 do dnia 20 sierpnia 2021r.

 

Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszego inspektora ds. BHP”.

Dokumenty dostarczone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne odbędą się w dniu 23-24.08.2021 w godzinach 9.00 – 13.00

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej SP nr 33 oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach

 

Dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. SP nr 33 nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 


Czas wytworzenia: 02 lipiec 2021
Czas udostępnienia: 02 lipiec 2021
Ostatnia zmiana: 02 lipiec 2021
Wytwarzający / odpowiadający: M. Tarajkowska
Udostępniający: Z. Tarajkowski

 

 
Fundusz Świadczeń Socjalnych PDF Drukuj

Uprzejmie prosimy o dostarczenie wypełnionych druków ZFŚS do dnia 30 marca 2021 (osobiście, pocztą lub mailem).

 

Emeryt

Upoważnienie o zastosowaniu kwoty wolnej od podatku - emeryt.docx

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.docx

 

Pracownik

Upoważnienie o zastosowaniu kwoty wolnej od podatku - pracownik.docx

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.docx

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika.docx

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika ze środków zfśs.docx

 


Czas wytworzenia: 07 marzec 2021
Czas udostępnienia: 07 marzec 2021
Ostatnia zmiana: 07 marzec 2021
Wytwarzający / odpowiadający: M.Tarajkowska
Udostępniający: Z. Tarajkowski
 
Informacja o wynikach naboru PDF Drukuj

                                                          

   Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi
ul. Witosa 23, 40- 832 Katowice

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Szkole Podstawowej Nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach
na stanowisko

 

referent

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a

wybrana Pani    Ewa Bedla

zamieszkała     Katowice

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Bedla spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu. Posiada wykształcenie średnie o specjalności technik usług finansowych i pocztowych.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dużą wiedzą i znajomością zagadnień niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji. W poprzednim miejscu zatrudnienia miała kontakt z tematyką związana z placówkami oświatowymi. Posiada znajomość programów używanych na stanowisku referenta w szkole. Zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, potrafiąca pracować w zespole.

Dyrektor SP 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S.Ligonia w Katowicach

mgr inż. Teresa Liburska-Łój

 


Czas wytworzenia: 07 marzec 2021
Czas udostępnienia: 07 marzec 2021
Ostatnia zmiana: 07 marzec 2021
Wytwarzający / odpowiadający: M.Tarajkowska
Udostępniający: Z. Tarajkowski
 
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA PDF Drukuj

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I.  Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Witosa 23, 40-832 Katowice.

II.  Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) e-mail: iod.tptak@cuw.katowice.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

Więcej…