Strona główna - Misja i wizja szkoły
Koncepcja rozwoju szkoły PDF Drukuj

Koncepcja rozwoju Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach

w latach 2017 – 2022

„TRZEBA LUDZIOM NIEŚĆ RADOŚĆ,

TRZEBA JĄ RZUCAĆ PEŁNYMI GARŚCIAMI”                                      

                                                   STANISŁAW LIGOŃ

   „NAUKA W SZKOŁACH POWINNA BYĆ PROWADZONA
W TAKI SPOSÓB, ABY UCZNIOWIE UWAŻALI JĄ
ZA CENNY DAR, A NIE ZA CIĘŻKI OBOWIĄZEK”.

                                                           ALBERT EINSTEIN

MISJA

Misją Szkoły jest wykształcenie i wychowanie ucznia, który jest Patriotą, Europejczykiem i Obywatelem Świata szanującym tradycje przodków.

W naszej szkole uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą dalszą naukę i pracę, rozwija własne zainteresowania, jest twórczy i kreatywny.

Jesteśmy szkołą bezpieczną. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Wpajamy system wartości etycznych i moralnych. Przygotowujemy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Uczymy szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji. Stale wzbogacamy ofertę edukacyjną. Kultywujemy tradycję szkolną, regionalną i narodową.

WIZJA

Jesteśmy szkołą kreowania aspiracji edukacyjnych uczniów. Stwarzamy im warunki do uzyskania wykształcenia na wysokim poziomie oraz rozwoju indywidualnych zainteresowań, poprzez możliwość udziału w różnorodnych zajęciach. Uczniowie  pragną w przyszłości zdobyć jak najwyższe wykształcenie. Nauczyciele stawiają uczniom wysokie wymagania jeszcze wyższe kierują do siebie. Pracownicy niepedagogiczni mają udział w realizacji celów szkoły podwyższając swoje kwalifikacje zawodowe, a rodzice  aktywnie uczestniczą w rozwoju swoich dzieci

PRIORYTETY SZKOŁY:

Nauka i nauczanie jako pasja

Uczeń naszej szkoły:

 • lubi i chce się uczyć
 • poszerza swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł
 • cieszy się z sukcesów, ale potrafi zaakceptować porażki
 • posiada zainteresowania i rozwija je
 • umiejętnie korzysta z oferty szkolnych zajęć pozalekcyjnych;
 • mądrze wykorzystuje najnowsze zdobycze TIK;
 • potrafi się porozumieć z kolegami z zagranicy w dwóch językach obcych
 • czuje się w szkole bezpiecznie;
 • zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Nauczyciele naszej szkoły:

 • są wykształceni i mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • pracują z pasją,
 • wykazują się kulturą osobistą i otwartością na potrzeby uczniów,
 • stosują innowacje i eksperymenty pedagogiczne w pracy z innymi uczniami,
 • cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i rodziców;
 • uczą uczniów bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni

Rodzice naszej szkoły:

 • współtworzą wraz z nauczycielami „szkołę otwartą”;
 • mają wpływ na decyzje i są obecni w życiu szkoły;
 • wspierają dzieci w stosowaniu zasad bezpiecznego Internetu.

Wprowadzanie w świat wartości

Uczeń naszej szkoły:

 • zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje; przestrzega kultury języka;
 • uczy się szacunku dla różnych tradycji i kultury w imię szeroko pojętej tolerancji;
 • uczy się oceniać swoje zachowanie i ponosi konsekwencje swojego postępowania;
 • umie przeciwstawić się złu;
 • jest asertywny,
 • jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi – zna swoją wartość, zna i respektuje prawa innych
 • dba o sprawność swego ciała, nie stosuje używek, zna zasady zdrowego odżywiania i stosuje je;
 • szanuje przyrodę, ma pozytywny wpływ na środowisko;
 • zna i szanuje symbole narodowe: hymn, flagę, godło;
 • świadomie bierze udział w obchodach rocznicowych, korzysta z dóbr kultury;
 • pielęgnuje pamięć w trakcie „spotkań pokoleń" przybliżających najnowszą historię Polski;
 • rozwija wiedzę o kulturze własnego regionu;
 • zna zwyczaje i tradycje swoich rówieśników z krajów europejskich;

Nauczyciele i rodzice naszej szkoły:

 • wspólnie promują i egzekwują: zdrowy styl życia, szacunek i tolerancję dla innych, umiejętność dialogu, odpowiedzialność za własne czyny.

Uczniowie jako współgospodarze szkoły

 Uczeń naszej szkoły:

 • potrafi decydować o własnych sprawach, wypełniać funkcje społeczne; oraz współdecydować o życiu społeczności szkolnej;
 • umie podejmować działania na rzecz społeczności szkolnej i innych;
 • promuje szkołę w środowisku;

Nauczyciele i rodzice:

 • promują kreatywność i inicjatywy młodzieży;
 • wspierają samorządność młodzieży;

MODEL ABSOLWENTA:

Chcemy wykształcić absolwenta,  który:

 • Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie edukacji, na wyższych etapach kształcenia;
 • Umie żyć w społeczeństwie, potrafi współdziałać i porozumiewać się z innymi ludźmi;
 • Potrafi rozwiązywać różnorodne problemy, radzi sobie z trudnościami;
 • Jest  przywiązany do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej;
 • Potrafi dojrzale uczestniczyć w życiu społecznym;
 • Zdecydowanie reaguje na przejawy agresji i patologie w zachowaniu innych;
 • Umiejętnie korzysta z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji;

 ZASOBY RZECZOWE

zasoby rzeczowe

 

ZASOBY LUDZKIE

zasoby ludzkie

 

POTRZEBY

potrzeby

 

BEZPIECZEŃSTWO

bezpieczenstwo

 

KREOWANIE ASPIRACJI EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

kreowanie aspiracji

 

 


Czas wytworzenia: 18 grudzień 2011
Czas udostępnienia: 18 grudzień 2011
Ostatnia zmiana: 18 wrzesień 2017
Wytwarzający / odpowiadający: T. Liburska-Łój
Udostępniający: Z. Tarajkowski