Strona główna - Organizacja szkoły
Organizacja szkoły PDF Drukuj

ORGANIZACJA Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach

Formy działalności Szkoły

1.      Obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym, których tygodniowy wymiar godzin obowiązujący dla danej klasy określa szkolny plan nauczania.

2.      Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce.

3.      Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w formie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zespołów artystycznych, zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej „Kocynderek” i „Kocynderek dla Bajtli”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karlik”, służące pogłębianiu wiedzy i umiejętności uczniów oraz rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień.

4.      Nauczanie indywidualne  i zajęcia rewalidacyjne (w porozumieniu z organem prowadzącym) dla uczniów posiadających orzeczenie specjalistycznej poradni o takiej potrzebie,

5.      Indywidualny tok nauki dla uczniów wybitnie zdolnych, za zgodą dyrektora Szkoły oraz po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

Arkusz organizacji Szkoły

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny, opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

2.      Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

3.      W arkuszu organizacyjnym szkoły umieszcza się w szczególności liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin z przedmiotów obowiązkowych, nadobowiązkowych i innych zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników

1.      Treści kształcenia i wychowania, układ i zakres materiału nauczania poszczególnych przedmiotów określają obowiązujące plany i programy nauczania.

2.      Wyboru programu nauczania i podręcznika dokonuje nauczyciel przedmiotu i prezentuje go Zespołowi Samokształceniowemu.

3.      Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

4.      Nauczyciel może zaproponować program nauczania, opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami lub program opracowany przez innego autora.

5.      Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

6.      Zespół Samokształceniowy lub nauczyciel przedstawiają dyrektorowi szkoły program nauczania

7.      Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany program nauczania.

8.      Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią odpowiednio Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

9.      Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.

10.    Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, w terminie wyznaczonym odrębnymi przepisami, Szkolny Zestaw Podręczników, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

11.    Szkoła zapewnia możliwość obrotu używanymi podręcznikami. Na początku roku szkolnego oraz pod koniec roku szkolnego Dyrektor Szkoły we współpracy z Samorządem Uczniowskim organizuje Giełdę Podręczników Używanych.  

Organizacja roku szkolnego

1.     Szkoła jest placówką feryjną. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.      Rok szkolny dzieli się na dwa 19 – tygodniowe okresy i obejmuje jedną klasyfikację śródroczną.

3.      W każdym roku szkolnym opracowuje się kalendarz szkolny.

4.      Zgodnie z Kodeksem Pracy dyrektor określa na każdy rok kalendarzowy terminy dodatkowych dni wolnych od pracy w szkole dla pracowników niepedagogicznych.

5.      Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe 6 dni dla Szkoły Podstawowej i 8 dni dla Gimnazjum wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1)      dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, mogą być ustalone:

a)   w dni, w których w szkole odbywa się sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

b)   w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy,

c)   w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

6.      Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych organizowanych w tych dniach.

7.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

Organizacja godzin lekcyjnych i przerw

1.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem dwóch przerw, które trwają po 15 minut.

2.      Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile wynika to z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej.

3.      W nauczaniu zintegrowanym uzależnia się czas zajęć i czas przerw od realizacji zadań programowych.

Organizacja oddziałów i grup

1.      Organizacja oddziałów

1)      Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. O liczebności uczniów w oddziale decyduje organ prowadzący.

2)      Uczniowie oddziału w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

3)      Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów jest niższa niż 18.

4)      W Zespole Szkół tworzone są oddziały sportowe. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w tych oddziałach określają odrębne przepisy.

2.      Organizacja grup

1)      Podziału oddziałów na grupy dokonuje się na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratorium.

2)      Podział na grupy jest dokonywany na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

3)       W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Szkoły

4)      Zajęcia z wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

5)      Dyrektor szkoły podejmuje decyzję corocznego podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

Biblioteka szkolna

1.      Szkoła prowadzi odpowiednio dobraną i celowo uzupełnianą bibliotekę szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy o regionie oraz wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki, zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

3.      Nadzór nad biblioteką pełni dyrektor szkoły, który zapewnia odpowiednie warunki działania biblioteki, a w szczególności: dostosowanie do potrzeb pomieszczenia, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na działalność biblioteki.

4.      Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czas otwarcia biblioteki zatwierdza dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego.

5.      Zadania biblioteki szkolnej:

1)      wspomaganie realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,

2)      wspieranie działalności opiekuńczo-wychowawczej  i profilaktycznej szkoły,

3)      kształtowanie kultury czytelniczej uczniów, rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów,

4)      przygotowanie uczniów do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji, m.in. poprzez współuczestniczenie w realizacji szkolnego programu edukacji czytelniczej i medialnej,

5)      zaspokajanie potrzeb kulturalno-rekreacyjnych uczniów,

6)      wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

7)      współuczestniczenie w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w zakresie wychowania do czytelnictwa w rodzinie,

8)      pełnienie funkcji ośrodka informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

9)      pełnienie funkcji Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (od 2008r.).

10)  pełnienie funkcji pracowni dydaktycznej, w której wykorzystuje się różnorodne materiały biblioteczne na zajęciach z uczniami.

6.      Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1)      udostępnianie zbiorów,

2)      prowadzenie działalności informacyjnej,

3)      poradnictwo w doborze lektury,

4)      prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do samokształcenia, korzystania z informacji i massmediów,

5)      prowadzenie różnych form promocji biblioteki i upowszechniania czytelnictwa,

6)      tworzenie warunków i pomoc w organizowaniu godziwej rozrywki dla uczniów,

7)      inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego oraz twórczej aktywności uczniów,

8)      pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych,

9)      gromadzenie materiałów bibliotecznych, zgodnie z potrzebami szkoły, ich ewidencja, selekcja, opracowanie i ochrona,

10)  prowadzenie warsztatu informacyjnego,

11)  prowadzenie dokumentacji pracy na zasadach uzgodnionych z dyrekcją szkoły,

12)  planowanie pracy i sprawozdawczość,

13)  współpraca z nauczycielami, wszystkimi organami szkoły, innymi bibliotekami oraz lokalnym środowiskiem pozaszkolnym.

7.      Szczegółowo obowiązki nauczycieli bibliotekarzy określa dyrektor szkoły.

Świetlica szkolna

1.      Do dyspozycji uczniów Szkoły Podstawowej, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub dojazd do szkoły, Szkoła zorganizowała świetlicę.

2.      Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły, organizowanej w miarę potrzeb i możliwości.

3.      Świetlica realizuje program dydaktyczno – wychowawczy zgodny z zadaniami szkoły.

4.      Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz warunki do nauki własnej, rekreacji, rozwijania zainteresowań.

5.      W ramach działalności świetlicy organizuje się kółka zainteresowań.

6.      Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców pracujących, dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych, zaniedbanych wychowawczo, zastępczych.

7.      Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców lub opiekunów, złożonej do 30 września.

8.      Kwalifikacji przyjmowania do świetlicy dokonuje Komisja Kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

9.      Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych nie przekraczających 25 uczniów.

10.  Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych oraz grupach zróżnicowanych pod względem wiekowym.

11.  Wychowawca świetlicy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.

12.  Wychowawca prowadzi listę obecności dzieci. Obowiązkiem wychowanka jest uczestniczyć w zajęciach, a nieobecności usprawiedliwić.

13.  Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem w celu pełnego poznania dziecka i zapewnienia mu wszechstronnej opieki.

 


Czas wytworzenia: 14 październik 2014
Czas udostępnienia: 14 październik 2014
Ostatnia zmiana: 15 wrzesień 2017
Wytwarzający / odpowiadający: T. Liburska-Łój
Udostępniający: Z. Tarajkowski